موسسه تحصیلات عالی سرپل می کوشد تا در آینده نزدیک با ارتقای ظرفیت استادان به درجه ماستری و دوکتورا، توسعه تشکیل، ایجاد رشته های مهم و تدریس، تحقیق و عرضه خدمات علمی به عنوان یک پوهنتون معتبر، با کیفیت و معیاری کشور شناخته شود.

پیام رییس مؤسسه تحصیلات عالی سرپل

4 months 3 weeks ago

موسسه تحصیلات عالی سرپل با ارتقای درجه علمی استادان، توسعه تشکیل، و اکمال تجهیزات لازم، زمینه های دسترسی معیاری تحصیل را فراهم می سازد، تا جوانان کشور از این طریق به نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی خویش، آموزش و مهارت های مورد نیاز را کسب نموده از این طریق مصدر خدمت به کشور گردند.

پوهنمل محمد آرش خلیلی
Photo