ماموریت موسسه تحصیلات عالی سرپل

مأموریت:                                                                  

مؤسسه تحصیلات عالی سرپل با اتکأ به منابع موجود و با استفاده از تکنالوژی جدید در راستای فراهم سازی زمینه‌های دسترسی محصلان و جوانان به آموزش و تحصیلات معیاری در کشور و تربیت آنها به عنوان کادر‌های متدین، متعهد و علم دوست در جامعه نقش بارز را ایفا می‌نماید.